Chrome浏览器支持的时间格式

简单试验了一下,大致支持以下格式:

Chrome浏览器支持的时间格式

相关的代码如下:

new Date()
//Thu Dec 01 2016 11:23:55 GMT+0800 (中国标准时间)

new Date(new Date())
//Thu Dec 01 2016 11:23:58 GMT+0800 (中国标准时间)

new Date(new Date(new Date()))
//Thu Dec 01 2016 11:24:02 GMT+0800 (中国标准时间)

new Date(0)
//Thu Jan 01 1970 08:00:00 GMT+0800 (中国标准时间)

new Date("//Thu Dec 01 2016 11:24:02 GMT+0800")
//Thu Dec 01 2016 11:24:02 GMT+0800 (中国标准时间)

new Date("2016-12-01 11:24:02 GMT+0800")
//Thu Dec 01 2016 11:24:02 GMT+0800 (中国标准时间)

new Date("2016-12-01 11:24:00")
//Thu Dec 01 2016 11:24:00 GMT+0800 (中国标准时间)

当然,像 Extjs 或者其他框架,都封装了转换时间的函数。

在开发中,建议使用框架封装的函数。

因为IE的 new Date() 函数基本上不兼容字符串格式的参数。

©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值